תקנון

 תקנון שימוש באתר ירושלמי

השימוש באתר ובשרותיו כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש")

אנא קרא בעיון ובקפידה שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך.

מפעילי /בעלי הזכויות באתר ירושלמי רשאים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי לשנות ואו לעדכן את תקנון האתר ללא צורך במסירת הודעה מראש תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר זה.אם אינך מסכים לתנאי השימוש כולו או חלקו אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא  ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר ירושלמי (להלן "האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר התכנים והמידע המצוי בו.                                                                             

חל איסור מוחלט לפרסם תכנים המעודדים ביצוע פעילות פלילית או אזרחית ואו תכנים שיש בהם כדי לפגוע ברגשות אדם אחר או בפרטיותו ואו לשדל להסית ואו לעבור על חוק מדינת ישראל.

 

תוכנה של מודעה באתר ירושלמי יהא באחריותו של מפרסם המודעה (להלן "מפרסם") בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית לאמיתות הפרטים במודעה ולטיב המוצרים.

אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק שייגרם לגולש כתוצאה מצפייה במודעות או יצירת קשר כלשהו עם המפרסמים באתר ירושלמי

אין להשתמש בשירותים הניתנים באתר בכוונה לפגוע באתר או באמינות המידע המפורסם בו.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, לרבות הפסקת שימוש באתר במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של מודעות שנכללו בו ומפורסמות באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

הפרטים האישיים במודעות השונות ניתנו על ידי המפרסמים, מתוך ידיעה שהם יהיו חשופים לעיני כל, ולכן הנהלת האתר אינה נושאת באחריות לשימוש כלשהו בנתונים אלה על ידי אנשים או/ו גופים אחרים.

כל ההסתמכות של המשתמש בתוכן המידע המפורסם באתר פרסום , מוצרים, דעות ,עמדות יעשה על אחריות המשתמש בלבד ועל פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית .

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות. שירותי האתר אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר, מפני נזקים, תקלות או כשלים - הן בחומרה, הן בתוכנה והן בקווי ובמערכות התקשורת אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת PELECARD (פלאכארד) המובילה בתחום זה, הנתונים מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit מחמירה. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח.

לא ניתן לבטל מודעה בתשלום.

לא יינתן החזר כספי על ביטול מודעה.

שירות הסוכן החכם

שירות הסוכן החכם באתר מאפשר למשתמש לקבל התראות אוטומטיות בדואר אלקטרוני כאשר מתפרסמות מודעות באתר התואמות את פרופיל החיפוש אותו הגדיר בעת הרישום לשירות.

את שירות הסוכן החכם ניתן להפסיק בכל רגע ובאחריות המשתמש לבקש הסרה/הפסקה של השירות על ידי פניה לשירות הלקוחות באתר או על ידי שימוש בטופס הקיים בממשק הניהול של השירות אשר מקושר גם לכל מייל שנשלח למשתמש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להפסיק את שירות הסוכן החכם בכל עת, עם או ללא הודעה למשתמש. האתר לא ישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צד שלישי כלשהו במידה ויופסק או ישונה השירות.

אין האתר ו/או הספקים הנוספים המפעילים את שירות הסוכן החכם אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף אשר נגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות במידע הניתן במסגרת שירות הסוכן החכם.

כל הזכויות על העיצוב, התכנים, התוכנות והיישומים באתר, שייכות לאתר ירושלמי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם ירושלמי, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת ירושלמי מראש ובכתב.

ירושלמי שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ירושלמי בגין שינויים במידע באתר ו/או עדכון האתר ו/או תקלות ו/או עיכובים שינבעו מכך.

מפעילי האתר ובעליו  רשאים לסגור את האתר מעת לעת לשנות את מבנהו מראהו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וזאת ללא הודעה מראש ולא תהייה כל טענה תביעה או דרישה כלפי האתר בעליו ומפעיליו .

אתר ירושלמי ימנע ככל האפשר למסור את פרטייך לצד שלישי אלא אם יחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם ינקטו כנגד האתר או מפעיליו או בעליו צעדים משפטיים פליליים או אזרחיים בגין פעולות שבוצעו באתר ובמקרה זה רשאי האתר למסור פרטייך לצד הטוען / הנפגע ואו כאמור צו שיפוטי .

הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד,וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ולבית משפט זה בלבד.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה ,הוראות תקנון זה גוברות עליהן

במקרה תביעה ואו הליכים משפטיים ישפה המשתמש את אתר ירושלמי מפעיליו ובעליו או מי מטעמם בגין כל נזק , הפסד, אבדן רווח, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, הוצאות משפט וזאת בגין הפרת תנאי שימוש הרשומים בתקנון זה ואו תשלום או הוצאה שיגרמו לאתר מפעיליו ובעליו

שירות לקוחות ותמיכה פעיל בימים א- ה בשעות 9:00-17:00 .